tel 06 29 311 928
 Logopediepraktijk Haasjes in Dronten
home   /   privacy

Privacy

Privacy beleid van:
Logopediepraktijk Haasjes
Reaal 3
8253 BE Dronten

Tel.: 06 29 311 928
Mail: info@logopediedronten.nl
KvK: 32144922

Logopediepraktijk Haasjes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met Wenda Haasjes te bereiken via bovenstaande mail of telefoonnummer.

Logopediepraktijk Haasjes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens welke (mogelijk) door ons worden verwerkt:
- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Logopediepraktijk Haasjes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om een behandeling te kunnen starten
- Het afhandelen van onze facturering in geval van een overeenkomst
- Wij verwerken  ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Behandeling  (eventuele) verstrekte persoonsgegevens:
Logopediepraktijk Haasjes zal er voor zorg dragen dat (eventuele) persoonsgegevens welke u aan ons verstrekt middels een (contact) formulier op deze website, per email of in persoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt waar nodig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Logopediepraktijk Haasjes neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld  of de termijn die wettelijk verplicht is.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U heeft het recht om de persoonsgegevens welke wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Logopediepraktijk Haasjes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@logopediedronten.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Logopediepraktijk Haasjes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Beveiliging (persoons) gegevens:
Logopediepraktijk Haasjes maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Door middel van een SSL certificaat heeft Logopediepraktijk Haasjes de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze site. Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.
 
Op de site www.logopediedronten.nl staan hyperlinks naar andere websites.Logopediepraktijk Haasjes is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar Logopediepraktijk Haasjes verwijst. Ook is Logopediepraktijk Haasjes niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die eventueel op deze sites adverteren.
Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Cookies
Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Sociale knoppen 
Op de site kunnen knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Copyright:
Al deze pagina's en scripten van Logopediepraktijk Haasjes zijn gemaakt door Logopediepraktijk Haasjes Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van Logopediepraktijk Haasjes niet toegestaan. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Logopediepraktijk Haasjes

Google Analytics
Ter analyse van onze website gebruikt Logopediepraktijk Haasjes het statistiekenprogramma Google Analytics. Daarvoor heeft Logopediepraktijk Haasjes een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. In navolging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Logopediepraktijk Haasjes Google Analytics op de juiste manier ingesteld door:
  • het laatste octet van uw IP-adres te maskeren;
  • de optie ‘gegevens delen’ uit te zetten;
Verder maakt Logopediepraktijk Haasjes op haar website  geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
 
Wijzigingen
Logopediepraktijk Haasjes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.
Aanmelden